Общо събрание на акционерите - ОСА

Представяне на поканата за свикване на ОСА и материали за ОСА


Публикация на поканата за свикване на ОСА


Протокол от ОСА