ВРЪЗКИ С ИНВЕСТИТОРИТЕ

Материали по дневния ред на ОСА, както и друга информация, са на разположение на акционерите в седалището на дружеството - гр. София, пл."Св.Неделя" 5, в кабинета на Директора за връзки с инвеститорите, всеки работен ден от 10 до 12 и от 14 до 16 ч. Десислава Ялъмова - Директор за връзки с инвеститорите

тел. 02/937 8069, факс 02/981 0010

е-майл:yalamova@sofiabalkan.net

1. Финансови отчети

1.1. Тримесечни отчети - 2008, 2009, 2010, 2011

1.2. Годишни отчети - 2007, 2008, 2009, 2919

1.3. Годишни консолидирани отчети - 2007, 2008, 2009,2010

2. Общо събрание на акционерите - ОСА

2.1. Представяне на поканата за свикване на ОСА и материали за ОСА

2.2. Публикация на поканата за свикване на ОСА

2.3. Протокол от ОСА

2.4. Образец на пълномощно

3. Уведомления за промяна в обстоятелствата и вътрешна информация по чл.4 от ЗПЗФИ


Във връзка с изискванията, поставени в Регламент (ЕС) № 596/2014 на ЕВРОПЕЙСКИЯ ПАРЛАМЕНТ И НА СЪВЕТА от 16 април 2014 година относно пазарната злоупотреба, представяме на вниманието на обществеността подадено до Комисията за финансов надзор и обществеността уведомление от 10.08.2020